Algemene Voorwaarden Stoffeerkragt

Deze Algemene Voorwaarden zijn van StroomKragt Stoffeerkagt, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02101468.  

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding die Stoffeerkagt aan en op iedere overeenkomst die Stoffeerkragt sluit met een wederpartij (hierna “Klant”).
 2. Stoffeerkragt zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op www.stoffeerkragt.nl.

ARTIKEL 2 – OFFERTES, AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Stoffeerkragt zijn vrijblijvend, tenzij anders is afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt alleen voor de specifieke opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).
 2. Stoffeerkragt mag ervan uitgaan dat de gegevens die de Klant verstrekt kloppen. Stoffeerkragt zal haar offerte op deze informatie baseren.
 3. Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief eventuele vervoers- of verzendkosten.

ARTIKEL 3 – LEVERING: TERMIJN, PLAATS

 1. Stoffeerkragt zal zich inspannen een overeengekomen leveringstermijn te halen, maar de leveringstermijn is nooit een fatale termijn. 
 2. Levering gebeurt bij Stoffeerkragt. Het risico gaat over op het moment dat Stoffeerkragt de zaak ter beschikking stelt aan de Klant. 
 3. Wanneer zaken gereed zijn maar na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de Klant zijn afgenomen, staan zij vanaf dat moment voor rekening en risico van de Klant opgeslagen.

ARTIKEL 4 – BETALING 

 1. Facturen moeten altijd binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan. Stoffeerkragt is gerechtigd maximaal 50% van het op grond van enige overeenkomst verschuldigde bedrag voor aanvang van de werkzaamheden te factureren.
 2. Bij niet tijdige betaling is de Klant automatisch in verzuim. In dat geval is de Klant de wettelijke (handels)rente plus 1% verschuldigd over het openstaande bedrag. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment dat de Klant het volledig verschuldigde bedrag voldoet.

ARTIKEL 5 – INSPECTIE EN KLACHTEN

 1. De Klant is verplicht de zaak onmiddellijk na ontvangst te controleren op gebreken. Geconstateerde gebreken moeten onverwijld, maar uiterlijk 7 dagen na het in ontvangst nemen van de zaak schriftelijk (waaronder in deze algemene voorwaarden wordt verstaan per email) aan Stoffeerkragt  worden gemeld. 
 2. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen voornoemde termijn konden worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na ontdekking – maar uiterlijk 14 dagen na ontdekking – door de Klant schriftelijk te worden gemeld aan Stoffeerkragt.
 3. Wordt niet binnen de in de vorige leden genoemde termijnen melding gemaakt van het gebrek, dan vervalt elke aanspraak jegens Stoffeerkragt terzake dit gebrek.
 4. Na constatering van enig gebrek is de Klant verplicht het gebruik van de zaak onmiddellijk te staken en al het mogelijke te doen ter voorkoming van verdere schade.
 5. Als – naar het oordeel van Stoffeerkragt – tijdig en terecht een klacht over een opgeleverde zaak ingediend is, heeft Stoffeerkragt de volgende opties:
  1. reparatie;
  1. het verstrekken van een korting op de oorspronkelijke prijs, in onderling overleg met de Klant.  
 6. Na het uitoefenen van een van de voornoemde opties door Stoffeerkragt is zij terzake van haar verplichting tegenover de Klant volledig gekweten. De Klant kan vanwege enig gebrek in de zaak geen ontbinding van de Overeenkomst vorderen, tenzij in redelijkheid van de Klant niet kan worden verwacht dat de Overeenkomst in stand blijft. Bij ontbinding heeft de Klant geen recht op schadevergoeding.
 7. In het geval een reparatie zal worden uitgevoerd dient de Klant de te repareren zaak aan Stoffeerkragt te retourneren. De kosten voor transport zullen – voor zover deze naar het oordeel van Stoffeerkragt redelijk zijn – door Stoffeerkragt worden vergoed. Als komt vast te staan dat een beroep op de garantie ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor voor Stoffeerkragt ontstaan, voor rekening van de Klant. 

ARTIKEL 6 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. Stoffeerkragt is alleen aansprakelijk voor directe schade van de Klant, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Stoffeerkragt, en in ieder geval niet voor schade veroorzaakt door:
  1. overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
  1. daden of nalatigheden van de Klant of aan de Klant gerelateerde personen;
  1. beschadigingen aan geleverde zaken als gevolg van mechanische, chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf, waaronder verkleuring van de (op)geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
  1. nalatigheid van de Klant in het onderhoud van de geleverde zaken;
  1. onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik; 
  1. normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik.
 2. De aansprakelijkheid van Stoffeerkragt is steeds beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de specifieke opdracht.
 3. Bij schade aan of veroorzaakt door stoffen die door Stoffeerkragt, in opdracht van de Klant, bij een derde zijn afgenomen, is de aansprakelijkheid van Stoffeerkragt beperkt tot de aansprakelijkheid van de leverancier tegenover Stoffeerkragt. 
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Stoffeerkragt.

ARTIKEL 7 – OVERMACHT

Stoffeerkragt is niet aansprakelijk als zij de overeenkomst met de Klant niet kan nakomen door overmacht. Als de overmacht langer duurt dan 60 dagen, kan de overeenkomst schriftelijk worden opgezegd. In dat geval bestaat er geen recht op schadevergoeding. Stoffeerkragt heeft dan wel recht op betaling voor de prestaties die al waren verricht voordat de overmacht veroorzakende omstandigheden intraden.

ARTIKEL 8 – OPSCHORTING/ONTBINDING

 1. Als de Klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die op grond van een Overeenkomst op hem rust, is de Klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is Stoffeerkragt gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst en iedere daarmee samenhangende Overeenkomst op te schorten of te ontbinden. 
 2. Ingeval van (voorlopige) surseance, faillissement, stillegging of ontbinding van (de onderneming van) de Klant, is Stoffeerkragt gerechtigd alle Overeenkomsten met de Klant met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. In het geval van ontbinding door Stoffeerkragt op grond van dit artikel zijn alle vorderingen van Stoffeerkragt op de Klant direct opeisbaar en is Stoffeerkragt gerechtigd alle reeds geleverde zaken die nog niet volledig zijn betaald terug te nemen. Stoffeerkragt is geen schadevergoeding verschuldigd in verband met de ontbinding.

ARTIKEL 9 – ANNULERING

 1. Annulering dient schriftelijk of per email te geschieden. Annulering binnen 15 dagen na opdrachtbevestiging is kosteloos en stort Stoffeerkragt de aanbetaling terug.
 2. Indien Klant de opdracht annuleert na 15 dagen na opdrachtbevestiging, heeft Stoffeerkragt reeds ruimte gereserveerd in de agenda en wordt de aanbetaling niet terugggestort.
 3. Indien de klant de opdracht annuleert zodra de opdracht is gestart, is hij verplicht de door Stoffeerkragt reeds gemaakte uren (inclusief lonen en sociale lasten) en kosten (onder andere materialen en grondstoffen,) te betalen.

ARTIKEL 10  – OVERIGE BEPALINGEN

 1. Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
 2. Deze Voorwaarden mogen door Stoffeerkragt worden aangepast door toezending van de gewijzigde versie aan de Klant. Wanneer de Klant na ontvangst hiervan niet binnen 30 dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt, worden de aangepaste Voorwaarden geacht te zijn geaccepteerd en zullen zij gelden op alle nieuwe en huidige overeenkomsten tussen de Klant en Stoffeerkragt.

ARTIKEL 11 – TOEPASSELIJK RECHT

Nederlands recht.